Myjava, 15. feb. 2023 | V budove ev. fary sa konalo prvé neoficiálne stretnutie pri príležitosti znovuobnovenia Matice slovenskej v Myjave.

Stretnutia sa okrem Myjavčanov zúčastnila aj pracovníčka Oblastného pracoviska MS v Trenčíne Žofia Hrančová. Tá zodpovedala otázky a ozrejmila filozofiu najstaršej vedecko-kultúrnej ustanovizne na Slovensku, ktorá v roku 2023 oslavuje 160. výročie vzniku. Odprezentované boli tri významné osobnosti Myjavy s nedávnymi výročiami – Samuel Jurkovič, Štefan Bednár a Karol Viest. Na stretnutí si rovnako pripomenuli 14. február – Deň spisovnej slovenčiny. Ten sa síce odvíja od roku 1843, ale údajne podľa Jozefa M. Hurbana zaznela prvýkrát spisovná slovenčina práve na Myjave 14. mar. 1842 počas predstavenia Slovenského národného divadla nitrianskeho ,,Gróf Beňovský‘‘.

Pôsobenie myjavskej Matice slovenskej dokazuje unikátna kronika v úschove pána Michala Maliarika, ktorý ju pri príležitosti obnovenia činnosti odovzdal do rúk iniciátorke stretnutia, Blanke Kovarčíkovej.

Dejiny MS na Myjave kronika dokladá k dátumu 6. máj 1920. Jej protagonistami boli ľudia zo všetkých spoločenských smerov vrátane farárov, učiteľov, podnikateľov. Matica na Myjave tak prenikala do všetkých oblastí verejného života a kultúry, spolupracovala s miestnou Telocvičnou jednotou Sokol, snažila sa oslovovať i občanov z okolitých obcí a ďalších spoločenských organizácií. Na podobnú spoluprácu by chceli nadviazať aj teraz. Matica by mala predovšetkým spájať ľudí bez ohľadu na politickú príslušnosť, vierovyznanie a iné rozdiely, s úmyslom spoločného obohatenia kultúry na Myjave.

,,Pár rokov už v Matici som, zúčastňujem sa aktívne ich akcií a aj to bol dôvod, prečo ma oslovili.‘‘ hovorí B. Kovarčíková a ďalej pokračuje:

,,Našim cieľom je obnovenie pozície Matice po kultúrnej stránke, najmä oslovenie mladšej generácie a prezentácia osobností a histórie regiónu domácim aj návštevníkom, aby poznali našu kultúru a tradície aj inak ako cez folklórny festival, či akcie organizované mestom alebo múzeom. Chceme dôkladne zmapovať tento región, jeho osobnosti a významné udalosti, aby sme si ich pripomínali a odovzdali ich posolstvo aj pre budúce generácie. Môžeme sa prepojiť s jednotlivými matičiarskymi organizáciami, čo poskytuje ďalší priestor pre osvetu ľudí pri poznávaní tohto kraja. Chceme dať rovnako priestor ľuďom vyjadriť vzťah k svojmu národu úprimne a apoliticky.,,

Oficiálnu ustanovujúcu schôdzu, zaevidovanie prvých členov a rozvrhnutie akcií plánujú pri ďalšom stretnutí, ktoré by radi spojili so 170. výročím narodenia Štefánikovej matky Albertíny, narodenej 25. apríla 1853 v Turej Lúke.

Matica slovenská oficiálne vznikla v roku 1863 v Martine. Jej cieľom je rozvíjať formy spoločenského života, ktoré utužujú národné uvedomenie. Inšpiráciou pre vznik matice bola Matica srbská, ktorú v roku 1826 založil Slovák Pavol Jozef Šafárik. Postupne boli matice zakladané v ďalších krajinách, stali sa srdcom snáh o národnú, kultúrnu a politickú slobodu utláčaných slovanských národov. V čase intenzívnej maďarizácie združovala slovenskú inteligenciu a ovplyvnila ďalšiu generáciu významných slovenských národovcov, hoci v roku 1875 bola jej činnosť uhorskou vládou zakázaná. K jej oživotvoreniu prišlo v rokoch 1919-1920.

Foto: KN