Národná rada SR schválila 2. februára jednomyseľne zmeny v zákone o zásluhách M. R. Štefánika o Slovensko. Cieľom zákona je podľa dôvodovej správy vytvorenie mechanizmu trvalého spolufinancovania základnej udržateľnosti a rozvoja areálu mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle.

Ministerstvo kultúry SR bude po novom poskytovať obciam, ktoré katastrami zasahujú do Areálu Bradlo dotáciu na náklady spojené s údržbou a rozvojom areálu do maximálnej výšky súčtu príspevkov, ktoré samosprávy ročne vyčleňujú na tento účel zo svojich rozpočtov. Doposiaľ sa mohli obce o príspevky z rezortu kultúry iba uchádzať bez právneho nároku prostredníctvom dotačného programu.

Dotácia sa tiež vzťahuje aj na finančné príspevky z Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré župa poskytla obciam na daný účel v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Nový zákon nadobudne účinnosť 1. apríla 2022.

V praxi to znamená 50-percentnú podporu od ministerstva pre obce Košariská a Priepasné a najmä pre mesto Brezová pod Bradlom, ktoré sa najviac spolupodieľa na údržbe areálu s mohylou na Bradle. Ten pre účely zákona tvoria objekty pamätník, strážnica, infobod, prístupová komunikácia, pozemné spevnené plochy ale i lesné a trávnaté plochy, ďalej fara a pamätná tabuľa v Košariskách.

,,Schválením zákona zabezpečujúceho spolupodieľanie sa štátu na údržbe a rozvoji Areálu Bradlo vrcholí cieľavedomé a dlhodobé úsilie nášho mesta. Tohto úsilia sa aktívne zúčastnili pracovníci mestského úradu, poslanci mestského zastupiteľstva i predchádzajúca primátorka Eva Ušiaková a súčasný primátor Jaroslav Ciran. Treba zvlášť zdôrazniť, že za prípravou tohto návrhu zákona bola iniciatíva zdola – nás, obyvateľov Štefánikovho rodného kraja. Aj napriek mnohým problémom je väčšina z navrhovaných projektov Areálu Bradlo zrealizovaná‘‘ – uvádza vo vyjadrení k zákonu mesto Brezová pod Bradlom.

V súvislosti s okrúhlymi výročiami gen. Štefánika v rokoch 2019 a 2020 a vytvorením koordinačného výboru na realizáciu podujatí a aktivít sa vtedy zástupcom mesta Brezová pod Bradlom podarilo uskutočniť návrhy zhrnuté v dokumente Areál Bradlo – miesto pamäti národa, teda výstavbu infobodu na Bradle, rekonštrukciu strážnice, úpravu vegetácie i prípravu celoslovenských spomienkových slávností v máji 2019. Mesto vtedy získalo na realizáciu týchto projektov dotáciu od štátu vo výške 800 tisíc eur.

,,Infobod, rekonštruovaná chata i vegetačné úpravy mali významný podiel na úspešnej turistickej sezóne 2021, ale predovšetkým na tom, aby Areál Bradlo mohol plnohodnotne slúžiť ako miesto pamäti národa, miesto rozvíjania potrebného vlastenectva, uvedomovania si samých seba, miesto, ktoré predstavuje hodnoty našej štátnosti.‘‘

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️