Gymnázium v Myjave má už takmer 80-ročnú tradíciu, počas ktorej bolo vybudované jeho kompletné moderné zázemie pre vzdelávanie a úspešne v ňom vyštudovali tisícky mladých ľudí. Popýšiť sa môže dobrou povesťou, kvalifikovanosťou profesorov, inováciami vo vyučovaní a rôznymi projektmi, do ktorých je gymnázium zapojené a ktoré  ponúkajú priestor na sebarealizáciu a zlepšovanie študentov vo všetkých smeroch.  Momentálne gymnázium navštevuje 362 žiakov. Prevládajú tí, ktorí prichádzajú zo základných škôl s výbornými výsledkami s cieľom pokračovať v štúdiu na vysokých školách. Po otvorení bilingválnej formy sa sem každý rok hlásia aj uchádzači zo vzdialenejších miest, ktorí môžu využívať internát SPŠ Myjava.

Výsledky školy reprezentujú predovšetkým úspechy študentov. V minulom školskom roku to bola napríklad víťazka celoslovenského kola olympiády z francúzskeho jazyka a tento rok sú to dvaja študenti postupujúci do celoslovenského kola olympiády v angličtine, ale napríklad aj postupujúci do celoslovenského kola v cezpoľnom behu.

,,Pravidelne naši žiaci reprezentujú našu školu v stredoškolskej odbornej činnosti, na matematických, fyzikálnych, informatických, či športových a iných súťažiach a umiestňujú sa na popredných priečkach. Najväčší úspech dosiahol v školskom roku 2017/18 náš žiak, ktorý obsadil 2.miesto v kategórii B2 Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku v Moskve a zároveň 1.miesto na Medzinárodnej olympiáde v Moskve v kategórii Mladý rečník. Rok predtým získal 2.miesto na Medzinárodnej olympiáde v Moskve v kategórii Mladý rečník.‘‘ – píše Alena Havlíková, riaditeľka gymnázia.

Gymnázium sa zapája do projektov Erasmus+, spolupracuje s katedrou anglistiky a amerikanistiky  FF UKF v Nitre a tiež sa realizuje v rámci Globálneho etického programu Etika v podnikaní, v  projekte Škola v Klimatickej aliancii, i v rozvojovom programe Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Spolupracuje na v rámci e-twinningu so školou v Českej Lípe a pre vzdelávanie mladých ľudí využíva i program pre finančnú gramotnosť prostredníctvom Finančnej akadémie. Okrem spoluprác a programov škola rozvíja i mimoškolské aktivity – predmetové, počítačové, prírodovedné, jazykové, spoločenskovedné i novinárske krúžky.

,,Naša škola pripravuje žiakov vo štvorročnom, v päťročnom a v osemročnom vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie. Päťročná forma štúdia je bilingválna anglická, v ktorej sa vyučujú v anglickom jazyku predmety matematika, biológia, umenie  a kultúra, občianska náuka a dejepis.

V posledných rokoch sa naša škola umiestnila na základe externých testov na popredných miestach v rámci kraja a bola medzi 10 školami s najnižšou mierou nezamestnaných absolventov v rámci TSK.

Aj vďaka podmienkam, úspešným projektom a dobrým vzťahom so študentmi, rodičmi, mestom a ďalšími inštitúciami sa radí  myjavské gymnázium medzi popredné miesta v rámci všetkých gymnázií v SR. 

Gymnázium odlišuje od iných rámcový učebný plán, kedy si v maturitnom ročníku študenti sami vyberajú 18 hodín predmetov a seminárov, z ktorých pôjdu maturovať. Predmety, ktoré si nevyberú, sa v maturitnom ročníku už neučia a povinné sú len niektoré, ako  telesná výchova, slovenčina ci cudzí jazyk. Vďaka tomu majú maturanti možnosť zvoliť si rozvrh tak, aby im umožnil čo najlepšie sa pripraviť pre štúdium na vysokých školách v odbore, aký si zvolili. Aj preto má gymnázium v posledných rokoch 100% úspešnosť pri prijímaní na VŠ nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí a so širokou možnosťou uplatnenia, či už v medicíne, ekonomike, prírodných vedách, strojárstve, účtovníctve, stavebníctve, učiteľstve a ďalších.

,,Formujeme u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu k celoživotnému vzdelávaniu, emočnú inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Vzdelávame a vychovávame žiakov v duchu humanistických princípov. Vychovávame v spolupráci s rodičmi zodpovedných, pracovitých, morálne vyspelých a slobodných ľudí, ktorí si budú vedomí svojich kvalít a budú pripravení úspešne pokračovať a ukončiť vysokoškolské vzdelanie na ktorejkoľvek vysokej škole doma aj v zahraničí, uplatnia sa v zamestnaní a budú zodpovední za svoj život. Vzdelávame a vychovávame našich žiakov  aby svojim vystupovaním robili dobré meno škole, svojim rodičom, svojmu mestu i regiónu. Žiakov vzdelávame podľa vlastných vzdelávacích zámerov, regionálnych potrieb a podmienok, potrieb a záujmov žiakov. Aby sme mohli úspešne a kvalitne  realizovať naše poslanie voči žiakovi, rodičovi, vysokým školám, zamestnávateľom, obyvateľom regiónu, učitelia sú podporovaní a motivovaní vo svojom odbornom a profesijnom raste. Zavádzame nové moderné formy a metódy práce a technológie. Pri výchove a vzdelávaní kladieme dôraz na príjemné pracovné prostredie učiteľov i žiakov. ‘‘

I keď náročné pandemické obdobie školstvo vyčerpáva, gymnázium v Myjave sa neustále zapája do súťaží a olympiád online a i v takejto forme študenti žnú úspechy. Škola v tomto prípade nie je len vzdelávacia inštitúcia, v Myjave totiž chápu ako hlboko je spojený študentský život s rodinou a súkromím a preto sa snažia pedagógovia svojím prístupom a aktivitami vytvárať prostredie, ktoré mladým ľuďom pomáha v dnešnej neľahkej dobe.

,,Napríklad v súvislosti s podporou športu a  olympiádou máme v škole po chodbách výstavu motivačných a informačných fotografií, snažíme sa žiakom rôznym spôsobom spríjemniť toto neľahké obdobie. Zo strany vedenia školy by som veľmi rada vyjadrila veľkú vďaku za spoluprácu zamestnancom školy, pedagogickým i nepedagogickým, žiakom i rodičom a všetkým, ktorí nám pomáhajú v tom, aby aj v tomto ťažkom období naša škola napredovala.‘‘ – doplnila riaditeľka Alena Havlíková.

V neposlednom rade treba povedať, že Myjava potrebuje mladých ľudí ako soľ. Za kvalitným vzdelaním nemusia z regiónu odchádzať a GYMY je skvelou možnosťou, ako ostať ‘‘doma‘‘ a zároveň chodiť na školu s výbornými výsledkami, ktorá ponúka variabilitu špičkového vzdelania, pri ktorom sa môžu angažovať v aktivitách im blízkym. Vzhľadom na to, že nie je možné organizovať klasický deň otvorených dverí, uchádzačom o štúdium sa venujú individuálne a osobné stretnutie je možné dohodnúť si v poobedných hodinách priamo v škole. Personál školy ochotne pomôže a poradí pri akejkoľvek otázke. Pripomíname, že prihlášku na stredoškolské štúdium je možné podať do 20. marca. Veríme, že sa rozhodnete dobre!